PROCEDURE BIJ DE RECHTBANK

Om een huwelijk te ontbinden is een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank nodig. Als er geen twistpunten (meer) zijn, is de scheidingsprocedure relatief eenvoudig af te wikkelen.

  • Afspraken worden door mij als scheidingsmediator in een convenant (en als er minderjarige kinderen zijn ook een ouderschapsplan) vastgelegd;

  • Er wordt een gemeenschappelijk verzoek ingediend bij de rechtbank. Dit dient te gebeuren door een advocaat. An de Witte Mediation & Coaching werkt hierin samen met ervaren familierechtadvocaten;

  • De advocaat regelt de verdere afwikkeling bij de rechter en de inschrijving bij de burgerlijke stand. An de Witte Mediation & Coaching blijft hierin uw aanspreekpunt.

Minderjarige kinderen en scheiding
Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar kunnen door de rechtbank worden opgeroepen voor verhoor. Zij zijn echter niet verplicht om te komen. Zij kunnen ook een brief aan de rechter schrijven. Hier heb ik een standaarddocument voor dat u kunt gebruiken.

Als u het niet met elkaar eens kunt worden
Als u het niet met elkaar eens kunt worden over de regelingen na de scheiding (bijvoorbeeld over de alimentatie of omgang) zal er een rechtbankprocedure moeten volgen. Dit is dan niet op gezamenlijk verzoek. Wat gebeurt er:

  • Beide partijen schakelen hun eigen advocaat in;

  • De rechtbank geeft (de advocaat van) elke partij de gelegenheid om schriftelijk te reageren;

  • Wanneer er punten van geschil zijn, houdt de rechtbank een zitting;

  • Minderjarige kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken.

Deze procedure kan enkele maanden tot een jaar (of langer) duren. Dit is afhankelijk van het aantal punten waarop de rechtbank moet beslissen, de complexiteit van de onderwerpen en de drukte bij de rechtbank.
Er zijn dus voordelen om er via mediation met elkaar uit te komen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is dit een vriendelijker oplossing, die tevens goedkoper en sneller is. Rechtbankprocedures kunnen het scheidingsproces onnodig verharden doordat partijen tegenover elkaar komen te staan.

Scheiding definitief
De duur van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is gemiddeld 4 tot 8 weken. Een scheiding is definitief als de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand is opgenomen. Dit geldt ook voor de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Een scheiding van tafel en bed is definitief wanneer de beschikking in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank. De beschikking moet binnen 6 maanden worden ingeschreven.

Akte van berusting
Als u het eens bent met de scheiding, tekent u beiden een zogenaamde ‘akte van berusting’. Dit is een verklaring waarmee u instemt met de echtscheiding. Als u deze verklaring beiden ondertekent, kan de echtscheiding meteen ingeschreven worden. Als één van u de akte van berusting weigert te ondertekenen, dan moet 3 maanden gewacht worden. Nadat de termijn voor hoger beroep is verstreken (drie maanden) kan pas de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Het is belangrijk dat de beschikking binnen zes maanden nadat de beroepstermijn is verlopen, wordt ingeschreven, anders blijft het huwelijk bestaan. U moet de echtscheiding dan opnieuw aanvragen. De advocaat zorgt voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente. U krijgt daarover bericht van An de Witte Mediation & Coaching.

Kosten scheidingsprocedure
Bij een scheiding betaalt u beiden de kosten voor mediation en de advocaat. Dit laatste is een vast bedrag. Ook dient u griffierecht te voldoen. Dit zijn kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. De overheid vergoedt soms een deel van de kosten via gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kopie echtscheidingsbeschikking aanvragen
De ex-echtgenoten of hun kinderen kunnen een kopie aanvragen van de echtscheidingsbeschikking bij de rechtbank.