Oude auto tegen schutting aan.jpg

PENSIOEN

Bij een echtscheiding wordt het pensioen besproken. Wettelijk gezien heeft ieder recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, wanneer u anders overeenkomt.

Ouderdomspensioen
Hierbij heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. Verevening; u krijgt over- en weer recht op betaling van de helft van de pensioenuitkering die is opgebouwd tijdens het huwelijk. De uitkering gaat pas in op de pensioendatum. U hoeft dit zelf niet te regelen, de pensioenfondsen betalen dit uit nadat het pensioen is ingegaan.
  2. Conversie; dit betekent 'omzetting'. U krijgt een zelfstandig recht op de helft van het pensioen van uw ex partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum.
  3. Pensioen afkopen: het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden.
  4. Afzien van verevening in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij als u het er samen over eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen. Weet wel wat u doet omdat het pensioen uw inkomen na 65 jaar betekent en u mogelijk niet meer in staat zult zijn om daar zelf voor te zorgen.

Het deel van het pensioen dat aan uw ex-partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang u allebei in leven bent. Na eventueel overlijden van uw ex-partner, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als u eerder overlijdt dan uw ex-partner stopt de uitkering. Mogelijk krijgt uw ex-partner dan nog wel een bijzonder nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen / bijzonder partnerpensioen
Vaak bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Dit is een uitkering die de uw partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt. Uw ex-partner kan daar aanspraak op maken na uw overlijden, mits dit goed is opgenomen in het convenant. Ook kunt u afzien van elkaars nabestaandenpensioen. Als u hertrouwt moet u er aan denken dat het nabestaandenpensioen voor uw nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat uw ex-partner krijgt aan bijzonder nabestaandenpensioen. Het kan dus zijn dat uw nieuwe partner daardoor na uw overlijden te weinig inkomen heeft. Het is dan verstandig om een extra verzekering af te sluiten.

Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die de ex-partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen vóór de echtscheiding heeft opgebouwd) overlijdt. Bij de echtscheiding wordt de opbouw van het nabestaandenpensioen stopgezet. Bij een scheiding van tafel en bed wordt de opbouw van het nabestaandenpensioen pas stopgezet wanneer de scheiding van tafel en bed wordt gevolgd door ontbinding van het huwelijk.

Conversie
Conversie is alleen mogelijk bij een echtscheiding (huwelijk) of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Conversie is de belangrijkste afwijking van de standaardverdeling. Het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner (die het pensioen heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dan voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. Na de conversie hebben beide ex-partners hun eigen ouderdomspensioen en maakt het voor de betaling niet uit of de ander in leven is.

Pensioenuitvoerder moet akkoord gaan
Gemaakt afspraken moeten worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Als u voor conversie kiest, moet het formulier zowel door u als uw ex-partner worden ondertekend. Een gewaarmerkt kopie van het scheidingsconvenant moet worden meegestuurd aan de pensioenuitvoerder. Conversie is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met uw verzoek instemt.